Inleiding

Amovatiebedrijf G.A.S.BV hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Amovatiebedrijf G.A.S.BV heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Amovatiebedrijf G.A.S.BV behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Amovatiebedrijf G.A.S.BV u inzicht hoe Amovatiebedrijf G.A.S.BV in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Wie zijn wij

Amovatiebedrijf G.A.S.BV is een Bijlage 13a  (SC-530)  gecertificeerde asbestverwijderaar die zich richt op de bouw , sloop en asbestbranche in Nederland.

Amovatiebedrijf G.A.S.BV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Amovatiebedrijf G.A.S.BV schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Amovatiebedrijf G.A.S.BV blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Amovatiebedrijf G.A.S.BV contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Amovatiebedrijf G.A.S.BVtoestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Amovatiebedrijf G.A.S.BV rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Amovatiebedrijf G.A.S.BV is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Amovatiebedrijf G.A.S.BV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Waaromverzamelenwij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden verwijdering diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder , uitvoering, Planning, meldingen aan instanties, aanvragen vergunningen, storten materiaal, invoer LAVS.

 

Amovatiebedrijf G.A.S.BV gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Offertes opstellen en uitvoeren asbestsaneringswerkzaamheden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in het salarissysteem.
 • Aanvragen vergunningen ten behoeve van van sloop en saneringen.
 • Invoeren in landelijk asbest volg systeem LAVS.
 • Pakuren registraties / werkuur registratie.
 • Het toezenden van stortbewijzen en vrijgave rapportages.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Amovatiebedrijf G.A.S.BV kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Amovatiebedrijf G.A.S.BV, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 • Werkzoekende of kandidaat
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevensover beschikbaarheid en verlof

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Medische keuringen , keuringen PBM , facefittesten

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Indien u voor Amovatiebedrijf G.A.S.BV of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Amovatiebedrijf G.A.S.BV onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en waar nodig andere contactgegevens
 • Anderegegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van het uitbrengen van offertes
 • Overigegegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Anderedan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

Derden

Amovatiebedrijf G.A.S.BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Amovatiebedrijf G.A.S.BV, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Amovatiebedrijf G.A.S.BVdiensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Amovatiebedrijf G.A.S.BV] heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via administratie@g-ned.nlof tel : 024-2601006 dan wel per brief      postbus 400027  6504 AA Nijmegen verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Verwerking van uw gegevens beperken

Beveiliging

Amovatiebedrijf G.A.S.BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Amovatiebedrijf G.A.S.BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.|

 

Bewaartermijn

Amovatiebedrijf G.A.S.BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Amovatiebedrijf G.A.S.BV, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@amovatiebedrijf.nlof                                   postbus 40027   6504 AA Nijmegen U kunt onze TAV de Directie ook telefonisch bereiken via telefoonnummer024-6639996

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Amovatiebedrijf G.A.S.BV van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek

Als er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden viainfo@amovatiebedrijf.nl  of telefoon nummer 024-6639996

 

Wijzigingen

Amovatiebedrijf G.A.S.BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Amovatiebedrijf G.A.S.BV en een betrokkene.

 

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.