Om mensen die in beroepsmatig te maken hebben met blootstelling  aan Chrysotiel en Amfibole asbestvezels en deze beter te beschermen is een wettelijke certificatieschema verplicht. De  certificatieschema SC-530 voor de asbestverwijdering en het certificatieschema SC-540 voor de asbestinventarisatie. Vanaf 01-03-2017 is de certificatieschema SC-530 voor de asbestverwijdering en het certificatieschema SC-540 voor de asbestinventarisatie samengevoegd in 1 certificatieschema genaamd bijlage XIIIa behorende bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling. De certificatieschema bijlage XIIIa behorende bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling deze geld nu voor de asbestverwijdering en voor de asbestinventarisatie.

Als je in Nederland auto zou rijden zonder verkeersregels zou dit tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden. Dit is de reden waarom er een hoop wetten en regels zijn, zodat we veilig in het verkeer te kunnen deelnemen. Asbest is een gevaarlijk materiaal en voornamelijk het inademen van asbestvezels kan tot levensgevaarlijke ziekten leiden. Dat is de reden dat de overheid de blootstelling aan asbestvezels zoveel mogelijk wil voorkomen. Hiervoor zijn er een hoop wetten en regels in het leven geroepen om mens, dier en milieu te beschermen tegen deze asbestvezels. Bedrijven waarvan het personeel beroepsmatig  te maken hebben met de blootstelling aan asbestvezels zijn verplicht om gecertificeerd te zijn om met asbesthoudende materialen mogen werken.

Nederland heeft 130.000.000 m² aan asbestdaken en om gezondheidsproblemen door asbest te voorkomen heeft de overheid heeft besloten dat het verboden is om na het jaar 2024 nog een asbestdak in Nederland te bezitten. Dit verbod zal mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbestvezels. Oude asbestdaken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen en deze asbestvezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Een asbestdak kan bijvoorbeeld van golfplaten of van dakleien zijn. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbesthoudende materialen meer mochten gebruiken. Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken. U kunt € 4,50 aan subsidieregeling terug krijgen per m² aan verwijderd asbestdak. De subsidieregeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Het totale bedrag aan subsidieregeling kan oplopen tot € 25.000 per locatie en start vanaf 35 m² per aan asbestdak. Een particulier mag een asbestdak van golfplaten tot maximaal 35 m² zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven voorwaarden. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Een particulier moet verwijdering van asbestdak van golfplaten moet altijd melden bij de gemeente. Een dak van dakleien mag nooit door particulieren verwijderd worden. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete / dwangsom dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u terecht op de website van de overheid (http://www.rvo.nl of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-asbestdaken. Daar wordt u uitgelegd wat de te volgen procedure is.

Amovatiebedrijf G.A.S. kan u volledig ontzorgen door een asbestinventarisatierapport te laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau, de sloopmelding doen bij uw gemeente, het verwijderen van het asbesthoudend dak en het aanvragen van de subsidieregeling zodat u nergens omkijken aan heeft.

De grenswaarden voor Chrysotiel vezels was op 01-07-2014 al veranderd van al verlaagd 10.000 vezels/m3 naar 2000  vezels/m3. Nu zijn vanaf 01-01-2017 is ook de grenswaarden voor Amfibolen vezels is verlaagd 10.000 vezels/m3 naar 2000  vezels/m3. Door deze lagere grenswaarden zal er de gezondheid van mensen beter beschermd worden die beroepsmatig te maken hebben met blootstelling  aan Chrysotiel en Amfibole asbestvezels.

Door de verlaging van de grenswaarden is ook de  risicoklasse-indeling veranderd.  De risicoklassen 1, 2 en 3 zijn vanaf 01-01-2017 veranderd in 1, 2 en 2A Risicoklasse 1 is als de verwachte emissie bij verwijdering  < 2000 vezels/m3. De vezels in het materiaal kunnen zowel Chrysotiel of Amfibool  bevatten Risicoklasse 2 is als de verwachte emissie bij verwijdering  > 2000 vezels/m3. De vezels in het materiaal kunnen alleen Chrysotiel of Chrysotiel met < 2000 vezels/m3 Amfibool bevatten Risicoklasse 2A is als de verwachte emissie bij verwijdering > 2000 vezels/m3. De vezels in het materiaal kunnen van Chrysotiel met > 2000 vezels/m3 Amfibool of alleen > 2000 vezels/m3 Amfibool  bevatten.

Het landelijk Asbestvolgsysteem is een webapplicatie dat het gehele traject van asbestinventarisatie tot en met Het storten van het asbesthoudende materiaal in beeld brengt. Het LAVS heeft tot doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestbranche te vergroten, de wettelijke procedures makkelijker te maken en de administratieve handelingen zo minimaal mogelijk te houden. Het gebruik van het LAVS is vanaf 01-03-2017 verplicht voor gecertificeerde bedrijven die asbest verwijderen en asbest inventariseren. De toezichthoudende instanties zoals de gemeenten, certificerende , keurende instanties,  Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben toegang tot het LAVS en de gegevens in het systeem